حضرت سيدالساجدين(ع) فرمود: «هنگامي كه قائم ما(عج) بپاخيزد،خداوند از شيعيان ما آفات را دور مي سازد و دلهايشان را مانند قطعه اي از آهن قرار مي دهد و نيروي هر يك از مردانشان را به مقدار چهل مرد مي گرداند و آنها حكام و سران زمين خواهند بود».1
وامام باقر(ع)فرمود:«هر گاه امر ما واقع شود و مهدي ما بيايد،هر مردي از شيعيان ما از شير قوي تر و از نيزه برنده تر خواهد بود.دشمنان ما را با پاهاي خود لگد مي كند و آنها را با دست خود مي زند.در اين هنگام است نزول رحمت و فرج خداوند بر بندگان».2
1-    بحار/52/316
2-    بصائرالدرجات/24
منبع:آيين انتظار-انتشارات مسجد مقدس جمكران