زيد شحام گويد:بر امام صادق(ع)وارد شدم،به من فرمود:«اي زيد!تو از شيعيان ما هستي،صراط و ميزان و حساب شيعيان ما مربوط به ما است و البته كه ما به شما از خودتان مهربانتريم».1
ونيز آن حضرت فرمود:«هرگاه روز قيامت شود،خداوند حساب شيعيان ما را بر عهده ما قرار مي دهد،پس آنچه از گناهان بين آنها و بين خدا باشد،محمد(ص)از درگاه الهي برايشان طلب بخشش مي كند و آنچه بين آنها و بين مردم بوده باشد از مظالم،محمد(ص)آن را از طرف ايشان ادا خواهد ساخت و آنچه بين آنها با ما باشد،ما به آنها مي بخشيم تا بدون حساب وارد بهشت شوند».2
1-    بصائرالدرجات/256
2-    بحار/7/274
منبع:آيين انتظار انتشارات مسجد مقدس جمكران