علامت قبولی نماز
جمعه سیزدهم اسفند 89 | هاشم سرحدی

از امام صادق(ع) :«کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش مقبوا درگاه الهی شده یا نه باید ببیند آیا این نماز او را از زشتی ها و منکرات بازداشته یا نه؛به همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است.»

سؤالی از حضرت آیة الله العظمی بهجت(حفظه الله) :
برای این که در انجام فرمان الهی مخصوصأ نماز با خشوع باشیم چه کنیم؟در جواب فرموده اند : در اول نماز توسل حقیقی به امام زمان(عج) کنید که عمل را با تمامیت مطلقه انجام دهید.